Xanax (Alprazolam)

Xanax, även känd som Alprazolam är ett läkemedel som används för måttlig och svår ångest eller för panik. Det godkändes för försäljning 1981 och betraktas som ett bensodiazepin, ett lugnande hypnotiskt medel och ett mindre lugnande medel. Strukturellt liknar det tricykliska antidepressiva, som amitriptylin – regeringen klassificerar det som ett schema fyra läkemedel. Den syntetiserades ursprungligen 1957 men den bara satte på hyllan, eftersom kort efter att den upptäcktes samma grupp av individer upptäckte Valium och lade all ansträngning till Valium. Det var inte förrän tjugo år senare som Xanax fick patentet. Det uppskattas femtio miljoner recept för Xanax används för närvarande i USA, det är en av de fem bästa läkemedlen. År 2007 förklarades den vara den mest förskrivna bensodiazepinen och även den mest missbrukade.

Det uppskattas att cirka fem procent av befolkningen tar någon form av medicin för ångest. Men när vi pratar om ångest – kom ihåg – det här är läkemedlet för medicinsk ångestsyndrom, det här är inte ett piller för stress eller spänning, om du hade en kamp med din make eller om du hade fått en undersökning – det här är inte ett slags läkemedel som är lämpligt, det är lämpligt för personer som har generaliserad ångestsyndrom.

Generaliserat ångestsyndrom är ett genetiskt tillstånd som har vissa miljömässiga underbyggnad, det är en sjukdom där människor upplever hypervigilans, de känner att de är nyckelpiga eller på kant under en lång tid. De har och överdrivet skrämsel svar och svårigheter att koncentrera sig, deras sinne tenderar att gå tom, de har svårt att somna, sover, de har irritabilitet.

Problemet är att definitionen ändras med tiden. Vi har American Psychiatric Association – de har publicerat diagnostikhandboken och statistikhandboken och varje gång de reviderar boken – de ändrar definitionen av generaliserat ångestsyndrom, och i själva verket skiljer sig American Psychiatric Association diagnostics från den internationella klassificeringen av sjukdomsdiagnos, från Världshälsoorganisationen.

Hur har vi hanterat oron med tiden?

ÖversättningsresultatTillbaka på 1910-talet var heroin och opium, morfin och det ändrades senare till fenobarbital. Sedan på femtiotalet fanns Milton (Meprobamat), sedan på sextiotalet fanns Valium.

Faktiskt, Valium marknadsfördes aggressivt som en konsument bekvämlighet, det var den första drogen att nå hundra miljoner dollar i försäljning, men tyvärr Valium dröjer i systemet i mer än hundra timmar och ger dig en baksmälla effekt – du kan känna sig som en zombie. Många skulle känna för att gråta, även smaka när vi tar drogen. Sedan fick vi reda på missbruk och beroende.

Sedan på 1980-talet fanns det SSRI och folk blev lite desillusionerade över dem – det var droger som Prozak och Solaxa och Paxil. Sedan bytte vi till Gabapentin och Lyrica och Cannabis men genom allt sedan början av nitton åttiotalet har jag varit Xanax.

Xanax är en mycket populär drog. Oftast använder de Xanax för ångest, men de använder också Xanax för panikattacker.

Panik är ett tillstånd som är förödande för ett betydande antal människor, det finns en mängd olika symtom de plockar inom flera minuter och de orsakar en person inte att kunna fungera. Dessa människor utvecklar hjärtklappning och hjärtklappning, de får kraftig svettning, eller en känsla av att de är andfådda eller att de kvävs. De kvävs eller känner att de får en hjärtattack och att de kommer att dö. Dessa människor lider av illamående, buksmärtor, de känner sig yra, de blir ljushåriga, de får frossa eller heta känslor. De har domningar och stickningar i olika delar av kroppen, de känner att de förlorar kontrollen, som om de dör.Patienterna darrar och skakar. I många fall kan panik förknippas med egentlig depression.

Vi måste få ett svar – är Xanax lösningen på panikattacker?

Xanax är en kemikalie som kommer att absorberas snabbt, den kommer att absorberas och nå maximal koncentration i ett blodomlopp inom en timme eller två.Dess halveringstid är elva timmar och varierar mellan cirka sex timmar på kortsidan till trettiofem- trettiosju timmar på långsidan. Normalt skulle det ta ungefär elva timmar, men det varar lite längre hos äldre, och därför måste vi vara försiktigare med att förskriva Xanax till personer över sextiofem år.

Om du har leversjukdom kommer det att stanna kvar i ditt system ännu längre och om du råkar vara överviktig – ännu längre än så.Fortfarande, halveringstid någonsin i feta individer’ intervall någonstans mellan tio och fyrtio timmar, genomsnitt är cirka tjugo två timmar.Den maximala koncentrationen av Xanax i systemet kommer att vara cirka femton till tjugo fem procent högre hos asiater och den maximala koncentrationen kommer att minskas med cirka femtio procent hos de individer som röker cigaretter. Det kommer att metaboliseras i levern och utsöndras i urinen. Det är inte lämpligt för gravida kvinnor.

Kan jag ta Xanax om jag är gravid?

Kvinnor som är gravida är ett specialfall, och tyvärr är ungefär hälften av graviditeterna i USA oplanerade, så kvinnor inser inte, åtminstone inte initialt, att de är gravida, åtminstone inte först. Om en kvinna skulle ta Xanax under den tredje trimestern under den sista trimestern kan hon komma in på fostret och fostret kan bli beroende av läkemedlet. Det innebär att den nyfödda efter förlossningen kan uppleva abstinenssymtom: neonatal fallolyckor, andningsproblem.

Om en kvinna bestämmer sig för att avbryta Xanax- behandlingen under graviditeten omedelbart, abrupt – tyvärr finns det omfattande abstinenssymptom som hon kan få, och då kommer den underliggande störningen tillbaka. Särskilda försiktighetsåtgärder vid intag av Xanax är nödvändiga, om en person är ung, om en person har en tendens att missbruka antingen alkohol eller droger. Om en person är gammal eller om en person lider av någon komorbid sjukdom, särskilt av luftvägssjukdom eller någon typ av psykiatrisk sjukdom.

Om en patient har en obstruktiv sömnapné, eller andningsdepression, cirros eller bipolär sjukdom eller om du har ett neurologiskt tillstånd som kallas myasthenia gravis – detta läkemedel är inte för dig.Eftersom det metaboliseras med enzymer i levern, om dessa enzymer förändras, kanske för att du har tagit Erytromycin eller Klaritromycin eller Tagamet, Cimetidin för din dåliga mage – som kommer att ändra det sätt som Xanax metaboliseras, som kan ge dig problem.En kvinna som tar ett p-piller – som kommer att öka koncentrationen av Alprazolam i blodet med cirka tjugo procent. Prozac kommer att öka mängden Xanax i systemet med cirka femtio procent. Xanax kommer att öka koncentrationen av tricykliska antidepressiva och tyvärr många människor kombinerar många typer av olika typer av droger, men du måste vara försiktig, särskilt om du tar alkohol – kom ihåg – som kan orsaka andningsdepression, kan du ha ett problem.

Cava – en populär ört är inte ett läkemedel som bör blandas med Xanax, och om du tar JohannesörtDet kommer att avsevärt minska koncentrationen av Xanax i blodet.Tolerans uppträder snabbt mot det lugnande eller hypnotiska läkemedlet, i många fall inom några dagar, men det kommer fortfarande att vara relativt effektivt för behandling av ångest och för behandling av panik. Det finns en GABA-receptor som nu kallas en bensodiazepinreceptor, som är den mest spridda inhibitoriska receptorn i centrala nervsystemet. Det medierar lugnande effekter. Den har fem subenheter, och beroende på hur dessa fem subenheter är sammansatta finns det nitton alternativ för att sätta ihop dessa subenheter – beroende på hur dessa subenheter är sammansatta kommer att avgöra hur Xanax fungerar. Det finns en svart låda i FDA-varningen och den varnar för att man måste vara utomordentligt försiktig med att ta Xanax tillsammans med Tramadol eller andra opioider, eftersom det kan leda till djup andnöd, eller till och med koma och död. Du ska endast använda om andra alternativ är otillräckliga. Du bör begränsa dosen Xanax, begränsa durationen av Xanax och vara uppmärksam på tecken på andningsdepression.

Vilka biverkningar har Xanax?

Det finns gott om biverkningar av Xanax. Beroende på individen, vissa människor utvecklar desorientering, eller svaghet, eller sömnlöshet. Racing hjärta eller yrsel. Vissa människor utvecklar sluddrigt tal, brist på samordning, trötthet och ytlig andning, försämrat omdöme eller minne eller samordning. Vissa patienter blir paranoida och har självmordstankar när de tar Xanax- piller eller utvecklar amnesi eller ataxi (svårigheter att gå). Yrsel, förstoppning.Vissa människor utvecklas, på grund av dessa tendenser, tyvärr, ökad tendens att komma in i bilolyckor. Vissa människor utvecklar, intressant nog, vad som kallas en paradoxal reaktion, så att vissa människor istället för att lugna ner effekten när de tar Xanax stimuleras, har muskelspasticitet och hallucinationer, agitation, ilska och aggression. Vissa människor utvecklar mani och skakningar, faktiskt vissa människor kallar Xanax “arga piller”.

Vad händer om du slutar att ta Xanax?

Om du slutar att ta Xanax kan en av flera saker hända. Du kan få ett återfall av den underliggande sjukdomen på den nivå som var innan du började ta dem.Du kan få en rebound med het de underliggande symptomen blir värre. De blir mer frekventa och mer intensiva, eller du kan få utsättningsreaktion, och utsättningsreaktion på Xanax uppstår när du har utvecklat symtom som inte är karakteristiska för den underliggande störning som du hade innan du började ta tabletter – detta är symtom som inträffar för första gången.

Om du plötsligt avbryter behandlingen med Xanax efter ett tag kan du få kramper, delirium och rebound- ångest från Xanax som kan vara ganska allvarliga. Om du har tagit en långverkande bensodiazepin – ett läkemedel som Valium, fem procent av människorna skulle utveckla abstinenssymtomen efter att de har tagit det i mindre än åtta månader. Om de har tagit det i mer än åtta månader och de har slutat ganska snabbt, ganska abrupt – då fyrtio procent kommer att utveckla ett abstinenssyndrom.

Å andra sidan, en kortverkande bensodiazepin som Xanax – allt du behöver göra är för åtta veckor av att ta läkemedlet – förmodligen två tredjedelar, sextiofem procent ungefär kommer att utveckla abstinenssyndrom.Abstinenssymtom kan vara associerade med hur länge du tar Xanax, hur ofta du tar Xanax, din underliggande personlighet, oavsett om du har missbrukat andra typer av läkemedel eller inte, Xanax- dosen. Det spelar roll om du är beroende av andra droger: narkotika, hypnotika, alkohol.

Hur är Xanax abstinens?

Vilka är symtomen på utsättningsreaktion mot Xanax? Symtomen omfattar ökad sensorisk perception, nedsatt koncentrationsförmåga, grumligt sinnesförnimmelse, utveckling av märkliga domningar och stickningar i extremiteterna eller muskelspasmer eller kramper eller muskelryckningar. Vissa personer får kraftig svettning eller diarré eller dimsyn. Minskad aptit, viktminskning, om du avbryter dem mycket snabbt – kramper kan utvecklas. De måste vara försiktiga, särskilt personer som har fått en relativt hög dos av Xanax. Speciellt om du har tagit en hög dos i minst tre månader. För dessa människor är det mycket viktigt att gradvis minska, andra vice om tjugofyra till sjuttio två timmar efter att du slutar ta Xanax – du kommer att ha några stora hälsoproblem. Problemen är så allvarliga att Xanax har fått rykte om sig att vara en alkohol i ett piller. Om du överdoserar Xanax kan du, beroende på vilka andra typer av läkemedel du har tagit, få olika reaktioner. Vissa människor när de överdoserar kan utveckla en minskning av blodtrycket, särskilt när du står upp, minskning av reflexerna. Kan utveckla muskelsvaghet, försämrad balans, nedsatt motorisk funktion, andnöd. Då, speciellt om man kombinerar Xanax med andra droger, hamnar vissa människor tyvärr i koma och dör. Faktum är att mellan nitton nittionio- och tvåtusensextonde – antalet dödsfall i samband med överdosering av bensodiazepiner ökade åttafaldigt. I nittio procent av fallen om en person dör av överdosering har de tagit minst ytterligare ett läkemedel, vanligtvis opioider. Om vi ser på alla de människor som överdoserade och dog för att de har tagit opioider – så har faktiskt minst 30 procent av dem bensodiazepiner i systemet.

Beroende av Xanax

Vi har ett snabbt fasat liv – vi är överplanerade, överstimulerade, vi har ett uppmärksamhetsspann som nu är flera sekunder till minuter, ingen kan läsa något längre än en kapslad sammanfattning av aktuella händelser. Vi har anledning att oroa oss: Vi har en politisk situation, vi har global uppvärmning, vi har förorenad mat, vi har matförgiftning, vi har sociala medier.Vi hade en situation när både Xanax och Valium introducerades – de ansågs vara säkra och utan någon form av tillhörande problem. Nu tänker vi andra laster, och som ett faktum när människor tenderar att oroa sig för beroende av Valium, är beroende av Xanax mycket vanligare.Beroende av Xanax är mycket vanligare eftersom det har hög affinitetsbindning, hög potens, mycket kort halveringstid och mycket snabbt insättande effekt.

Hur mycket Xanax kan du ta?

Om man antar att man har en sjukdom, och man inte bara är som: “Åh, herregud, jag måste gå och se svärföräldrarna, varför inte jag poppa upp en Xanax piller för att undvika besvärliga situation”. Om du har en medicinsk sjukdom – generaliserat ångestsyndrom eller panikattacker kan den lämpliga dosen Xanax vara 0,25 mg Xanax eller 0,5 mg Xanax som tas tre eller fyra gånger dagligen. Mängden kan ökas med tre till fyra eller fem dagars mellanrum och bör inte ökas med mer än Xanax1mg åt gången. Xanax för generaliserat ångestsyndrom bör vara fyra milligram per dag. Om du tar Xanax för panikångest – vi skulle rekommendera att hålla den under Xanax 4 mg, men tyvärr de flesta av de personer som har panikattacker verkar ta Xanax 5 mg om dagen eller ännu mer. När du börjar ta Xanax – det kommer att eliminera paniken inom en och en halv till tre eller fyra dagar, men om du har tagit läkemedlet för en stund regelbundet bör du omvärdera eller läkaren bör omvärdera behovet av läkemedlet, avgöra om du fortfarande behöver det. Människor, speciellt de som har tagit högre doser av Xanax, kan ofta få Xanax reducerat med femtio procent utan att drabbas av några problem.

Vissa människor klagar än på morgonen de är oroliga, men de är ok under dagen. Behöver du en högre dos Xanax? Vanligtvis behöver du inte en högre dos, utan du måste fördeladrogen lite bättre, och det ofta är ganska tillräckligt.Kom ihåg att detta är ett medicinskt läkemedel och du behöver Xanax för panikångest eller annan medicinsk sjukdom, det är inte för dig att vara periodvis rastlös eller otålig – det är inte en sjukdom, det är bara normalt liv.Vi måste inse att vi har ett betydande problem med missbruk, detta är bland de tre bästa drogerna för avledning, Xanax lätt att få, det är lättare än alkohol att få för barn ibland.

Det finns en möjlighet att få Xanax på internet, att få Xanax i Dark Web, köpa hanax från en återförsäljare. Vissa köper Xanax på Facebook eller andra sociala medier. Du kan köpa Xanax bar för $4 och du kan köpa Xanax utan recept. Olyckligtvis, Xanax du köper över disk, eller Alprazolam du köper över disk, om du köper Xanax inte genom medicinska medel – men du köper Xanax genom en pusher, eller du köper Alprazolam genom en individ, ofta gånger är kontaminerad eller förfalskade.Det kan innehålla heroin, fentanyl eller bilfentanyl. Dessa falska Xanax som tillverkas i Kina, eller Xanax som tillverkas i Indien eller till och med entreprenörer – de köper själva pressar och gör Xanax som tillverkas i USA men under mycket undermåliga förhållanden och från en mycket dålig kvalitet ingredienser. Det är tyvärr där som många problem uppstår.Många människor gillar att injicera narkotiska droger, Xanax piller är inte att injicera – det är inte vattenlösligt, det löser inte helt, så om du injicerar det – det kommer att embolisera till dina lungor lever och hjärna och du kommer att ha problem. Du måste vara mycket försiktig med dessa droger – de droger som har smeknamn.

Det finns en möjlighet att få Xanax på internet, att få Xanax i Dark Web, köpa hanax från en återförsäljare. Vissa köper Xanax på Facebook eller andra sociala medier. Du kan köpa Xanax bar för $4 och du kan köpa Xanax utan recept. Olyckligtvis, Xanax du köper över disk, eller Alprazolam du köper över disk, om du köper Xanax inte genom medicinska medel – men du köper Xanax genom en pusher, eller du köper Alprazolam genom en individ, ofta gånger är kontaminerad eller förfalskade.Det kan innehålla heroin, fentanyl eller bilfentanyl. Dessa falska Xanax som tillverkas i Kina, eller Xanax som tillverkas i Indien eller till och med entreprenörer – de köper själva pressar och gör Xanax som tillverkas i USA men under mycket undermåliga förhållanden och från en mycket dålig kvalitet ingredienser. Det är tyvärr där som många problem uppstår.Många människor gillar att injicera narkotiska droger, Xanax piller är inte att injicera – det är inte vattenlösligt, det löser inte helt, så om du injicerar det – det kommer att embolisera till dina lungor lever och hjärna och du kommer att ha problem. Du måste vara mycket försiktig med dessa droger – de droger som har smeknamn.

Ofta använder de Xanax som våldtäktsdrog.

Xanax brukade vara höft under en lång tid, även i en av Rolling Stones låtar “mothers little helper” de var typ av aktuell, men sedan hade vi dödsfall av några av sångarna i den populära eran, vi hade Amy Winehouse, Britney Murphy och Whitney Houston, Heath Ledger.Plötsligt började saker och ting att förändras när det gäller hiphopkulturen – när Little Pip dog av att ha missbrukat medicinen.

Man måste vara väldigt försiktig med att blanda droger. Om du använder en bensodiazepin inom tolv timmar efter att du använt heroin – din sannolikhet för överdosering ökar två tusen åttahundra procent jämfört med om du inte tagit bensodiazepin!!Bensodiazepiner är relativt billiga; Man kan köpa en månads leverans av Xanax för $30-40 på ett apotek. I vårt samhälle, när nästan vem som helst upplever någon form av ångest som vi är alltför redo att nå för lösningen på livets problem i form av ett piller, men kom ihåg – dessa piller är inte för milda sociala sjukdomar – de är ofta vanebildande, de kommer med ett brett spektrum av potentiellt allvarliga komplikationer. Du måste ifrågasätta om en femminutersperiod som du har med en familjeläkare eller sjuksköterska praktiken är verkligen tillräckligt för att utvärdera om du lider av en allvarlig medicinsk sjukdom som behöver en Xanax piller eller om du bäst kommer att serveras på något annat sätt.

Hamngatan 31, 111 47 Stockholm, Sweden

Call Us Now at

Call Us Now at

+46 812 111685

Email Us at

Email Us at

[email protected]

0
    0
    Din varukorg
    Din varukorg är tomTillbaka till apoteket